सभा

00109288jpg
00100793_1jpg- स्टीयरिङ नकल असेंबली लाइन
00109028jpg
00108244jpg- असेंबली लाइन
00100532jpg- लोड गरिएको स्टीयरिङ नकल असेंबली लाइन
00100270jpg